PRAVIDLÁ A PODMIENKY

AKO TO FUNGUJE

Zaregistrujte váš nákup kompaktného pedálu BOSS na stránke BOSS Collectors a zúčastnite sa kampane „Pedal Perks“ – môžete získať zberateľské ceny, podporiť charitu a dokonca získať kompaktný pedál zadarmo! Čo už môže byť lepšie pre zanieteného zberateľa BOSS pedálov?

Po registrovaní vášho prvého pedálu dostanete darček za každý ďalší registrovaný pedál

Po vašej prvej registrácii podarujeme 1 EUR charitatívnej organizácii Musicians Without Borders, s vašim druhým pedálom získate odznak BOSS DS-1 Distortion limitovanej edície, s vašim tretím pedálom získate špeciálnu vinylovú nahrávku s ukážkou legendárnych pedálov OD-1, SP-1 a PH-1. Nakoniec, ak sa vám podarí pozbierať štyri pedále v priebehu 12 mesiacov, môžete požiadať o bezplatný pedál až do hodnoty vášho najdrahšieho pedálu, najviac však v hodnote 119 EUR (odporúčaná koncová cena).
Navštívte www.bosscollectors.com/cz/ s digitálnou verziou alebo fotokópiou vášho nákupného dokladu a sériovým číslom vášho pedálu (pre overenie) a postupujte podľa inštrukcií.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

Kampaň „Pedal Perk“ je prístupná najviac 4000 registrovaným používateľom. Počnúc dňom registrácie máte 365 dní na zozbieranie pedálov v maximálnom počte 4 kusy. Registráciou prvého pedálu môžete vstúpiť do kampane „Pedal Perk“ kedykoľvek do 30. septembra 2018.

Žiadosti musia byť odoslané v období 365 dní od dátumu registrácie vášho prvého pedálu. Žiadosti prijaté neskôr nebudú uznané. Všetky registrované pedále musia byť zakúpené v období 365 dní od dátumu registrácie vášho prvého pedálu.

Ponuka sa vzťahuje výhradne na nové, zabalené kompaktné pedále BOSS. Ponuka sa nevzťahuje na twin-pedále, multi-efektové pedále a iné produkty. Pozrite si zoznam vyššie. Prosím pozrite si váš výber v sekcii produktov na webovej stránke www.bosscollectors.com. Akékoľvek výnimky budú uvedené tu a oznámené na webovej stránke.

Ponuka sa nevzťahuje na použité, repasované alebo falošné produkty. Akékoľvek duplicitné sériové číslo bude systémom označené a zamietnuté.

Každý zo zaregistrovaných kompaktných pedálov musí byť odlišný model.

Táto ponuka je podmienená dlhodobým vlastníctvom zakúpených produktov. Spoločnosť Roland si vyhradzuje právo na vrátenie bezplatného pedálu v prípade vrátenia, odkúpenia alebo ďalšieho predaja zaregistrovaných pedálov v období 1 roka. Táto ponuka je určená pre zberateľov a fanúšikov značky BOSS. Spolu so žiadosťou o bezplatný pedál je potrebné poslať fotografiu všetkých štyroch pedálov, ktoré ste si zaregistrovali v platnom období. Na fotografii musia byť jasne viditeľné sériové čísla.

Ponuku môžu využiť pôvodní vlastníci. Ponuka je obmedzená na jedného žiadateľa z jednej domácnosti. Žiadosti od spoločností, organizácií a inštitúcií, ako aj žiadosti od predajcov a distribútorov sú zakázané a nebudú akceptované.

Žiadosti bude vybavovať spoločnosť Roland Europe Group, v žiadnom prípade ich nebude vybavovať predajca.
Bezplatný pedál môže byť odoslaný do 31 dní od vášho nákupu z dôvodu ochrany pred podvodom.

Ak vybraný bezplatný pedál nie je skladom, odošleme vám ho v najskoršom možnom termíne a budeme vás informovať o podrobnostiach.

Hodnota bezplatného pedálu môže byť najviac hodnota odporúčanej koncovej ceny (RSP) najdrahšieho zo zakúpených pedálov, najviac však 119 EUR. Nie je možné požiadať o drahší pedál a doplatiť rozdiel v cene.

V prípade problému s dostupnosťou zvoleného produktu si spoločnosť Roland vyhradzuje právo ponúknuť alternatívny produkt v podobnej hodnote podľa vlastného výberu.

Túto ponuku môžu využiť zákazníci žijúci v Európskej únii a nasledujúcich krajinách: Nórsko, Kazachstan, Rusko, Veľká Británia.

Doručenie je možné len vo vyššie uvedených krajinách. Ponuka sa vzťahuje na produkty, ktoré boli dodané a distribuované spoločnosťou Roland v týchto krajinách. Ponuka je dostupná len pre zákazníkov autorizovaných predajcov BOSS.

Vyplatenie v hotovosti je vylúčené.

Doručenie bezplatného pedálu môže byť podmienené podpisom. Prosím poskytnite nám správnu dodaciu adresu. Dodacia adresa môže byť odlišná od vášho trvalého bydliska. Spoločnosť Roland nezodpovedá za oneskorené, stratené, poškodené alebo zablúdené zásielky.

Vyššie uvedená ponuka nemôže byť zlúčená ani kombinovaná s inými ponukami a je platná len v určených krajinách (okrem miest, kde podlieha zákazu, zdaneniu alebo je nezákonná).

Spoločnosť Roland si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zrušiť túto ponuku.

Žiadosti, ktoré neobsahujú všetky požadované dáta a dokumentáciu, nebudú uznané – bez výnimky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vás požiadať o fotografiu vašich zakúpených pedálov. Žiadosti, ktoré nie sú v súlade s vyššie uvedeným postupom, budú zamietnuté.

Neprijímame žiadosti doručené faxom alebo telefónom.

Spoločnosť Roland si vyhradzuje právo na kontrolu všetkých žiadostí, vrátane mena, adresy a podobností o nákupe. Spoločnosť Roland si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť z dôvodu podozrenia z podvodu. Žiadosti, ktoré nespĺňajú pravidlá a podmienky, ako aj žiadosti od účastníkov, ktorí akýmkoľvek spôsobom zneužívajú ponuku, budú zamietnuté a vyhlásené za neplatné. Rozhodnutia spoločnosti Roland súvisiace s ponukou sú definitívne.

Tieto podmienky sú doplnkom k našim štandardným pravidlám a podmienkam, dostupných na http://www.roland.co.uk/terms_of_use V prípade konfliktu medzi týmito podmienkami a našimi štandardnými pravidlami a podmienkami predaja majú prevahu tieto podmienky.

Tieto pravidlá a podmienky podliehajú zákonom Anglicka a Walesu a akékoľvek spory plynúce z týchto pravidiel a podmienok budú riešené výhradne na súdoch v Anglicku a Walese.

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Vaše údaje môžu byť uchované v dátových súboroch a využívané spoločnosťou Roland v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov na účely priameho marketingu. Tieto údaje nebudú nikdy postúpené tretím stranám na marketingové účely. Ak si želáte, aby sme vás v budúcnosti nekontaktovali (s výnimkou komunikácie spojenej s touto ponukou), prosím kontaktujte nás na adrese Jozsef.Beres@roland.com. Odber e-mailov od spoločnosti Roland môžete zrušiť kedykoľvek.
Spoločnosť Roland môže postúpiť vaše údaje tretej strany výhradne na účely vybavenia tejto ponuky. * pozrite pravidlá a podmienky